Czynności notarialneW Kancelarii notariusz dokonuje czynności notarialnych, to jest czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

• Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

• Sporządzanie aktów notarialnych m.in:
- umowy sprzedaży,
- umowy dożywocia,
- umowy darowizny,
- umowy przenoszące własność nieruchomości,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
- umowy przedwstępne,
- umowy zamiany,
- umowy warunkowe,
- umowy spółki,
- umowy o dział spadku,
- umowy o podział majątku wspólnego,
- umowy zniesienia współwłasności,
- testamenty,

• Sporządzanie poświadczeń
• Sporządzanie protestów weksli i czeków
• Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
• Sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń, umów, porozumień, ugód i innych dokumentów
• Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów
• Doręczanie oświadczeń
• Spisywanie protokołów
• Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
• Dokonywanie czynności notarialnych również poza siedzibą Kancelarii, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.